Branch Instructors

Nenad Voća, Denmark Mikazuki Dojo-Cho (School Chief):


• Ninpo Bugei Taijutsu Ni Dan (2. Dan)
• Jujutsu Ni Dan (2. Dan)
• Rokushaku Bo / Hanbo-Jutsu Sho Kyu
• Bikenjutsu San Kyu
• Shinden Fudo Ryu Ju Taijutsu Shoden Menkyo
• Daito Ryu Aiki Jujutsu Shoden Menkyo
• Mugen Shinto Ryu Iai Jutsu Shoden Menkyo
• Kijin Chosui Ryu Daken-Taijutsu Shoden Menkyo
• Tenshin Hyoho Sensu Dori Shoden Menkyo


Josip Marković, Sweden Fugetsu Dojo-Cho (School Chief):


• Ninpo Bugei Taijutsu Ni Dan (2. Dan)
• Jujutsu Ni Dan (2. Dan)
• Rokushaku Bo / Hanbo-Jutsu Sho Kyu
• Bikenjutsu San Kyu
• Shinden Fudo Ryu Ju-Taijutsu Shoden Menkyo
• Daito Ryu Aiki Jujutsu Shoden Menkyo
• Mugen Shinto Ryu Iai Jutsu Shoden Menkyo
• Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
• Kijin Chosui Ryu Kirigami
• Tenshin Hyoho Sensu Dori Shoden Menkyo
• Kukishin Ryu / Togakure Ryu Bikenjutsu Shoden Menkyo
• Bokuden Ryu Jujutsu Shoden Menkyo


Bruno Pešec, Norway Konpeki Dojo-Cho (School Chief):


• Ninpo Bugei Taijutsu Ni Dan (2. Dan)
• Jujutsu Ni Dan (2. Dan)
• Rokushaku Bo / Hanbo-Jutsu Sho Kyu
• Bikenjutsu San Kyu
• Shinden Fudo Ryu Ju-Taijutsu Shoden Menkyo
• Daito Ryu Aiki Jujutsu Shoden Menkyo
• Mugen Shinto Ryu Iai Jutsu Shoden Menkyo
• Takagi Yoshin Ryu Jujutsu Shoden Menkyo
• Kijin Chosui Ryu Daken-Taijutsu Shoden Menkyo
• Tenshin Hyoho Sensu Dori Shoden Menkyo
• Kukishin Ryu / Togakure Ryu Bikenjutsu Shoden Menkyo
• Bokuden Ryu Jujutsu Shoden Menkyo


Darko Škrnički, Sweden Getsurin Dojo-Cho (School Chief):• Ninpo Bugei Taijutsu Sho Dan (1. Dan)
• Jujutsu San Kyu (3. Kyu)
• Rokushaku Bo / Hanbo-Jutsu Sho Kyu
• Bikenjutsu Go Kyu
• Mugen Shinto Ryu Iaijutsu Kirigami
• Shinden Fudo Ryu Ju-Taijutsu Krigami

Tihomir Vuković, Croatia Mangetsu Dojo assistant instructor:

Tihomir Vuković, Croatia Mangetsu Dojo assistant instructor

• Ninpo Bugei Taijutsu Sho Dan (1. Dan)
• Jujutsu Sho Dan (1. Dan)
• Bikenjutsu Hachi Kyu

TRAINING SCHEDULE

MANGETSU DOJO ZAGREB, Sokolgradska 28: 

Adults:

 • Tuesday, 19:30 - 21:00 h
 • Thursday, 19:30 - 21:00 h
 • Sunday, 19:30 - 21:00 h

Children (6 - 12 years):

 • Tuesday, 18:00 - 19:15 h
 • Thursday, 18:00 - 19:15 h
 • Sunday, 18:00 - 19:15 h

DOJO-CHO: NEVEN KOPČALIĆ, RENSHI


MANGETSU DOJO ZAGREB, Sokolgradska 28: 

Adults:

 • Tuesday, 19:30 - 21:00 h
 • Thursday, 19:30 - 21:00 h
 • Sunday, 19:30 - 21:00 h

Children (6 - 12 years):

 • Tuesday, 18:00 - 19:15 h
 • Thursday, 18:00 - 19:15 h
 • Sunday, 18:00 - 19:15 h

DOJO-CHO: NEVEN KOPČALIĆ, RENSHI